Szexuálterápia és Párterápia

Parterapia.hu

Az Egyesületről…

A Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesület 2007-ben alakult. Tagjai a területen dolgozó szakemberek. Célja a szexuál- és párterápiás tevékenység szakmai és kulturális és érdekképviselete. Minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe vesz és képvisel. Egészségbiztosítókkal, fogyasztóvédelmi szervezetekkel és célokkal együttműködik.

A szakma és az egyén viszonyának politikája

A célok mindegyike személyes energiaráfordítást igényel, azonban előnyeik túlmutatnak az egyéneken. Anyagi előnyeik nincsenek, az egyéni praxisokban tapasztalható kontrollhiány a szakma számára hátrányos hatásait igyekszik ezekkel az eszközökkel kiküszöbölni. A segítők, bármilyen képzést is végeztek, az egyéni praxis sok pozitív hatása mellett annak szakmailag negatív hatásaival is találkoznak, az egyesület pedig olyan lehetőségeket igyekszik biztosítani, melyek ezeket képesek ellensúlyozni minél nagyobb mértékben. Tagjai azok lettek, akik egyetértenek és osztoznak a fenti célokban, az egyesület nonprofit, a tagság önkéntes.

A jelen…

Általános célok (felsorolás az alapszabályból kivonatolva) : A hazai párterápiás és szexuálterápiás kultúra megismertetése és fejlesztése. A pszichológia általános és témaspecifikus segít? lehetőségeinek kommunikálása. Ismeretterjesztés a vonatkozó témákban, a terápiák demisztifikálása. Közvélemény megismerése. Programok szervezése a laikus közönség számára. Média kommunikáció igénybevétele a hazai szexuális kultúra fejlesztésére. Kiadványok megjelentetése a nem-szakmai közönség számára. Szociálisan hátrányos helyzet? vagy veszélyeztetett családok támogatása az önkormányzatokkal együttműködésben. Tagjai számára szakmai fejlődési lehetőség nyújtása a következő módokon: A szakmai kommunikáció erősítése, lehetőségeinek könnyítése, pl. szervezett programokon keresztül. Módszerek használhatóságának, aktualizálásának kérdéseit szakmai körben megvitatni. A szakmán belül a hiányos szupervíziós lehetőségeket bővíteni, hozzáférhető szupervíziós és szakmai hátteret nyújtani a tagjai számára. A hazai középszintű és felsőfokú szexuálterápiás és párterápiás képzés fejlesztési lehetőségeinek megvitatása. Folyóirat létrehozása. Fórumok, konzultációk, külföldi tanulmányutak szervezésének megkönnyítése tagjainak számára. Kutatási tevékenység kifejtése. A nemzetközi szakirodalom feldolgozása, gondozása és megjelentetése hazai fordításban. Kapcsolattartás a nemzetközi szakmai közösségekkel.

Érdekképviseleti tevékenység tartalma, célcsoportja

Az érdekképviseleti tevékenység célcsoportja

Célcsoportját képezik a szakmabeliek, a társadalom (államszervezet), oktatási intézmények (szexuális felvilágosítás, párkapcsolati érettségre felkészítés),valamint a természetes személyekként a családok, párok és a szexuális felvilágosításra szoruló fiatalok illetve a szexuális zavarokkal szembesülő egyének.

Az érdekképviseleti tevékenység tartalma (célcsoportok szerinti lebontás)

1.    Szakmabeliek

Cél: A laikusok szemében a szakma megítélésének helyrehozása.
Feladat: A közvéleményt romboló kuruzslóktól (a szakképzés (sok esteben pszichológus alapképzés, sőt, akár felsőfokú képesítés nélküli, ilyen területen fellépő “segítők” elleni fellépés.)
Cél:  A megfelelő szakmai háttér biztosítása a vonatkozó területen dolgozó orvosokkal való konzultáció megkönnyítésével
Feladat: A tagok számára biztosított egyszerűsített (online) konzultálási és leletbetekintési rendszer megkönnyítése a konzorciumi tag (OEVOSZ) orvosainál szintén elhelyezett program segítségével. A konzorciumi orvos tagokkal a kapcsolattartás segítése. Közös szakmai kapcsolat kiépítési lehetőségeinek megszervezése.
Cél:  A megfelelő szakmai háttér biztosítása a vonatkozó területen dolgozó orvosokkal való konzultáció megkönnyítésével
Feladat: A tagok számára biztosított egyszerűsített (online) konzultálási és leletbetekintési rendszer megkönnyítése a konzorciumi tag (OEVOSZ) orvosainál szintén elhelyezett program segítségével. A konzorciumi orvos tagokkal a kapcsolattartás segítése. Közös szakmai kapcsolat kiépítési lehetőségeinek megszervezése.
Cél: Az egyéni szakmai résztvevők (szakemberek) segítése egyéni erőforrásaikat meghaladó céljaik elérésében (marketing, tanácsadás, stratégiai elemzés, publikációs lehetőségek, szakmai közösségi élet kiépítése, tanácskozási lehetőségek bővítése, szervezése (konferenciák szervezése, szakmai tanácskozások helyszínének biztosítása, megszervezése) stb.)
Feladat: Portál létrehozása a cikkek publikálásához, a kompetenciahatárok ismertetéséhez a laikusok számára, a szakvégzettek névsora, a képzési lehetőségek ismertetése, online felmérések elhelyezése.
Tanácsadás a kompetenciáikat meghaladó kérdésekben (vállalkozásfejlesztés, stratégiai terv, gazdasági terv, kutatási tervek megbeszélése, feladatok megosztása, konferenciák szervezése, szakmai tanácskozások helyszínének biztosítása, megszervezése.
Cél: A szakmabeli egyének motiválása egyéni céljaikat meghaladó, de a szakma szempontjából releváns és szaktudást igénylő feladatok megoldásának részvételében
Feladat:  Előnyöket, segítséget biztosítani a tagok számára

2.    Társadalom, Állam

Cél: A társadalom szempontjából fontos kérdésekhez (a családtervezési nehézségek, házasságok helyzete, válások számának növekedése, házasodások csökkenése,  szexuális felvilágosítás) megfelelő szakmai háttér információk szolgáltatása (az állam és a média irányába).
Feladat: Kutatócsoportok megszervezése, létrehozása, szakmai fórumok, konferenciák szervezése. Felmérések készítése hazai mintán, hogy a jelenlegi magyarországi helyzet alapján a társadalom szempontjából meglehetősen releváns kérdéseket kompetens szakértők felmérhessék, analizálhassák, ezek alapján az államszervezetnek jelenthessenek és a megoldási javaslatokhoz kompetens szakértők segíthessék az államszervezetet.

3.    Oktatási intézmények

Cél: A szexuális felvilágosítás megfelelő megszervezése
Feladat: Az iskolákkal együttműködve megoldani a szexuális felvilágosítás problémáját.

4.    Természetes személyekként a családok, párok, a szexuális felvilágosításra szoruló fiatalok, a szexuális zavarokkal szembesülő egyének.

Cél: Tájékoztatás a szakvégzettséggel rendelkező segítők megtalálásához, elérhetőségeikről, kompetenciáikról
Feladat: Tudásbázis létrehozása, betegirányítási rendszer megvalósítása, média bevonása
Cél: A szakmán belül tapasztalt etikai problémában segítséget, tájékoztatást kérők segítése
Feladat: Az interneten elérhető problémaspecifikus felület biztosítása és megismertetése a közvéleménnyel.
Megalakulásának története…

A Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesület 2007-ben alakult meg, célja az volt, hogy közösségbe tömörítse a szexuális és párkapcsolati gondokkal segítőként foglalkozó szakembereket. Alapítói ezen a területen dolgozó orvosok, pszichológusok és hallgatók voltak. Egy pályázat ichlette a csoportosulást, melyet végül az egyesület nem nyert meg, ám a csoport számos egyéb célt talált, tagjai számára fontos lett, így nem oszlattuk fel.

Az első célok

Az egyesületi tagság önkéntes volt, a tagok az elfogadott szabályokat magukra érvényesnek tekintették. Első célunk az volt, hogy vidékiek számára is elérhetőek legyenek a szexualitásban jelentkező tünetek színvonalas és hiteles terápiái. Második, fontos cél volt az esetismertető csoportok alakítása, mivel az e területen dolgozók sok esetben dolgoznak hozzáértő közösség híjján, noha egyértelmű a személyes érintettség, mely ráadásul nagyobb, mint a nem-egészség praxisokban, így ez mindenképpen szükséges a színvonalas ellátáshoz. Harmadik fő cél az összefogás a segítségért fordulók irányításában. A segítők piaci konkurenciái egymásnak, de ez nem jelentkezhet negatívumként az egyes esetek segítőhöz irányításakor. Noha ellenőrzési jogot nem formál az egyesület és tagjai, de a segítő szakmának védendő sajátossága, hogy még piaci szükség esetén is a segítők megfelelő alázattal és objektíven döntsenek a kliensek terápiás irányításáról. Ezt a tagok önkéntes vállalásaival igyekezett elérni, melyek egyértelműen erősítik a szakmai identitást. ezek az alábbiak: egymásnak felajánlott szupervíziók, közösen végzett terápiák és esetismertetésekre járás.